Cointime

Download App
iOS & Android

Một con cá voi nào đó đã bán 6.099 ETH với giá 1.964 USD 4 giờ trước

Theo giám sát của Lookonchain, 4 giờ trước, một con cá voi nào đó đã bán 6.099 ETH với mức giá 1.964 USD để đổi lấy 12 triệu USDC. Cá voi trước đây đã kiếm được khoảng 14,3 triệu USD từ giao dịch ETH. Ngoài ra, con cá voi này đã thoát khỏi vụ tai nạn FTX/Alameda và kịp thời trích xuất ETH từ FTX. Cá voi gần đây đã mua ETH trước khi giá tăng. Trong khoảng thời gian này, anh ta kiếm được khoảng 8,3 triệu USD thông qua ETH. Anh ta hiện nắm giữ 20.000 ETH và có khoản lãi chưa thực hiện khoảng 6 triệu USD.

ETH
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you