Cointime

Download App
iOS & Android

Scopescan: Cá voi vay 50.000 BNB từ Venus Protocol đã hoàn trả khoản vay

Theo giám sát của Scopescan, vào ngày 16 tháng 8, cá voi có địa chỉ bắt đầu bằng 0x1E7F đã vay 50.000 BNB (11,6 triệu USD) từ Venus Protocol và gửi đến Binance. 5 giờ trước, cá voi đã rút BNB khỏi Binance và hoàn trả khoản vay. Nếu họ bán khống BNB vào ngày 16 tháng 8 và mua lại vào hôm nay, họ sẽ kiếm được khoảng 800.000 USD lợi nhuận.

BNB
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you