Cointime

Download App
iOS & Android

Chính quyền Venezuela tịch thu và ngắt kết nối hơn 11.000 giàn khai thác Bitcoin

Bộ Điện lực Quốc gia Venezuela đã công bố một hoạt động đặc biệt nhằm ngắt kết nối tất cả các trang trại khai thác Bitcoin khỏi lưới điện. Các nhà chức trách đã thu giữ hơn 11.000 máy khai thác Bitcoin khi chính phủ tìm cách giảm mức sử dụng điện của những khách hàng có công suất lớn lấy năng lượng từ hệ thống điện quốc gia.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you