Cointime

Download App
iOS & Android

Khối lượng khóa mạng BASE hiện ở mức 1,549 tỷ USD

Theo dữ liệu của DefiLlama, BASE Network TVL hiện có giá trị 1,549 tỷ USD, giảm 2,38% trong 24 giờ. Ba TVL giao thức sinh thái hàng đầu như sau: Aerodrome TVL đạt 673 triệu USD, tăng 0,34% vào ngày thứ 7; Uniswap TVL đạt 233 triệu USD, tăng 5,77% vào ngày thứ 7; Extra Finance TVL đạt 105 triệu USD, ngày 7 tăng 5,16%;

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you