Cointime

Download App
iOS & Android

Hai giờ trước, một địa chỉ đã gửi 6,583 triệu ARB vào Coinbase.

2 giờ trước, một địa chỉ đã gửi 6,583 triệu ARB (6,37 triệu USD) vào Coinbase với mức giá trung bình khoảng 0,97 USD. Các ARB này được tích lũy từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 9 và phí nhập học trung bình là khoảng 1,20 USD. Ước tính thiệt hại là 1,5 triệu USD.

ARB
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you