Cointime

Download App
iOS & Android

Một con cá voi nhất định đã tích lũy được tổng số 88.000 ETH nắm giữ kể từ ngày 28 tháng 10 năm ngoái.

Vào ngày 16 tháng 11, theo giám sát của Lookonchain, một con cá voi nhất định đã tích lũy được tổng cộng 88.000 ETH (khoảng 180 triệu USD) thông qua nhiều địa chỉ kể từ ngày 28 tháng 10 năm ngoái.

ETH
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you