Cointime

Download App
iOS & Android

PeckShieldAlert: Cầu nối chuỗi chéo của BNBChain đã gửi 920.000 BNB vào Giao thức Venus

Theo giám sát của PeckShieldAlert, BNBBridge Exploiter đã thanh lý 1,1 triệu vBNB. Cầu nối chuỗi chéo của BNBChain (0x489a) đã gửi 920.000 BNB ($255.897.935) vào Giao thức Venus.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you