Cointime

Download App
iOS & Android

Cá voi, trước đây đã mất 1,3 triệu USD trên ARB, đã mua 2,51 triệu ARB

Theo giám sát của Lookonchain, con cá voi khổng lồ trước đó đã mất 456 ETH (khoảng 1,3 triệu USD) trên ARB đã chi 1.433 ETH (khoảng 2,62 triệu USD) 7 giờ trước để mua 2,51 triệu ARB với mức giá 1,04 USD.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you