Cointime

Download App
iOS & Android

Dự án sinh thái Berachain Honeypot Finance đã hoàn thành vòng tài trợ chiến lược, dẫn đầu bởi TKX CAPITAL và những người khác

Theo tin tức ngày 11 tháng 6, Honeypot Finance, một dự án sinh thái Berachain, đã thông báo hoàn thành vòng cấp vốn chiến lược trên . Vòng tài trợ này được dẫn dắt bởi TKX CAPITAL, CSP DAO, AQUANOW, Web3Port, EnigmaValidator và các tổ chức khác.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you